Barion Pixel

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Stránka na nakupovanie online je k dispozícii na adrese sk.exilis-slim.eu, kde si môžete objednať naše produkty a spojiť sa s nami na zasielanie správ online.

V súvislosti s riadením údajov vás prevádzkovateľ údajov informuje o osobných údajoch, ktoré riadi, o zásadách a postupoch riadenia osobných údajov, o organizačných a technických opatreniach prijatých na ochranu osobných údajov a o spôsoboch výkonu práv dotknutých osôb. Upozorňujem vás, že s vašimi osobnými údajmi sa bude v súlade s týmto vyhlásením zaobchádzať dôverne v súlade so zákonmi o ochrane údajov a medzinárodnými odporúčaniami.

Tiež vás informujem, že právny rámec spracovania osobných údajov sa zásadne zmení od 25. mája 2018, pretože od tohto dátumu sa bude uplatňovať ochrana osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). (ďalej len “GDPR”).

Nákupom prostredníctvom tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len “Oznámenie o ochrane osobných údajov”).

I.

Prvky

Osobné údaje: informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (dotknutej osoby), ktorej sa to týka – najmä meno dotknutej osoby, jej identifikačná značka a vedomosti o jednej alebo viacerých fyzických, fyziologických, duševných, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských identitách a údajoch odpočítateľný záver v tejto veci.
Súbor údajov: súbor údajov spracovaných v registri;
Dotknutá osoba: každá fyzická osoba identifikovaná alebo priamo alebo nepriamo identifikovaná akoukoľvek informáciou;
Spracovanie údajov: vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami riadenia údajov bez ohľadu na spôsob a zariadenie použité na vykonanie operácií a umiestnenie aplikácie za predpokladu, že sa na údajoch vykoná technická úloha;
Tretia strana: každá fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity, ktorý nie je ten istý ako subjekt údajov, prevádzkovateľ alebo spracovateľ údajov;
ochrana údajov: súbor technológií a organizačných metód, ktoré umožňujú integritu, integritu, použiteľnosť a dôvernosť zhromaždených údajov;
Incident na ochranu údajov: porušenie bezpečnosti údajov, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom prenášaným, uloženým alebo inak spracovaným;
Správa údajov: akákoľvek operácia vykonávaná na údajoch bez ohľadu na použitý postup, najmä vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, systematizácie, rozdelenia, uchovávania, transformácie alebo zmeny, používania, dotazovania, komunikácie, prenosu, šírenia alebo iného spôsobu zverejňovania alebo sprístupňovania, koordináciu alebo spájanie, obmedzovanie, odstraňovanie a zničenie údajov a zabránenie ďalšiemu využívaniu údajov, fotografií, zvuku alebo obrazu a fyzickým vlastnostiam vhodným na identifikáciu osoby (napr. otlačok prstu, vzorka DNA, očná dúhovka).
Riaditeľ údajov: fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity, ktorý buď samostatne, alebo s inými určuje účel správy údajov, vykonáva a implementuje rozhodnutia týkajúce sa správy údajov (vrátane použitého zariadenia) alebo ich implementuje s dátovým spracovateľom.
Prenos dát: sprístupnenie údajov konkrétnej tretej strane.
Vymazanie údajov: znemožnenie rozpoznávania údajov takým spôsobom, že ich zachránenie už nie je možné.
Obmedzenie správy údajov: označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúcu manipuláciu;
Súhlas: dobrovoľné, odhodlané a jednoznačné vyhlásenie vôle subjektu údajov založené na konkrétnych a primeraných informáciách a so súhlasom príslušného vyhlásenia alebo opatrenia vyjadrujúce jednoznačný prejav súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú úplne alebo čiastočne.
Za súhlas sa považuje, ak subjekt údajov zobrazuje príslušné políčko pri prezeraní webových stránok alebo dokončení nákupu alebo vykonáva súvisiace technické nastavenia, ako aj akékoľvek iné vyhlásenie alebo akcie súvisiace s plánovaným spracovaním osobných údajov dotknutej osoby v danom kontexte, jasne uvádza jeho príspevok.
Povinné riadenie údajov: ak je správa údajov nariadená zákonom alebo podľa povolenia zákona v rozsahu, ktorý je v ňom určený, nariadením miestnej správy na účely verejného záujmu.
Zverejnenie: sprístupnenie údajov každému.
Profilovanie: akákoľvek forma automatického spracovania osobných údajov, ktorá zahŕňa osobné charakteristiky týkajúce sa hodnotenia určitých osobných charakteristík spojených s fyzickou osobou, najmä výkon, ekonomický stav, zdravie, osobné preferencie, záujem, spoľahlivosť, správanie, umiestnenie alebo pohyb používané na analýzu alebo prognózovanie.
II.

Meno a kontaktné údaje správcu údajov

Názov správcu dát : Fit Life Europe Kft.

Zástupca správca údajov, osoba zodpovedná za správu dát :

Szabolcs Koletán

Správca kontaktov :

Adresa: 3355, Kápolna, Rákóczi út 55.

Telefónne číslo: +36309903706

E-mailová adresa: [email protected]

III.

Účel správy dát

Správca dát spracováva osobné údaje zákazníka pre nasledujúce účely:

Predovšetkým musíte poskytnúť určité osobné údaje, ktoré sú podrobne popísané nižšie na účely uskutočnenia nákupu.

Potrebujeme tiež vaše osobné údaje pre vystavenie faktúry za nákup.

Dôležité je tiež poskytnutie vašich osobných údajov v oblasti komunikácie súvisiacej s nákupmi a doručením, aby sme vás mohli informovať, či nastanú nejaké podstatné okolnosti, ktoré by ste mali vedieť. Okrem toho môžeme na požiadanie poskytnúť informácie o našich produktoch.

Riaditeľ údajov tiež používa vaše dáta k zasielaniu informácií o vašich propagačných a jedinečných ponukách.

V tomto kole vás budeme informovať, že vám môže poslať iba informačný bulletin pre správu dát, ktorý výslovne potvrdzuje, že ste urobili vyhlásenie oddelene od prijatia vyhlásenia o ochrane osobných údajov (kontrola kocky).

Samozrejme si môžete objednať naše informačné bulletiny kliknutím na odkaz „Odhlásiť sa“ v informačnom bulletine a v položke ponuky na tejto webovej stránke. 

IV.

Právny základ pre správu dát

Správca údajov spravuje osobné údaje zákazníka na nasledujúcich základoch:

III. Na účely ods. A) čl. 6 ods. 1 písm. B) GDPR, tj. Plnenie zmluvy, v ktorej je kupujúci stranou.

III. Na účely čl. 6 ods. 1 písm. C) GDPR čl. 6 ods. 1 písm. B), tzn. Splnenie právnej povinnosti správcu, tj. Prijatie dokladu správcom, povinnosť vystaviť faktúru.

III. Na účely odseku c) je spracovanie údajov založené na čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR, aby bolo možné riadne informovať o okolnostiach vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

III. Na účely odseku d) sa čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR uskutočňuje, keďže má správca údajov oprávnený záujem na poskytovanie služby.

V prípade potreby správy údajov pre akýkoľvek iný účel alebo iný právny základ informuje prevádzkovateľ údajov subjekt údajov pred začatím riadenia údajov o všetkých relevantných informáciách a právach týkajúcich sa správy údajov, ktoré majú byť vykonané.

V.

Rozsah spracovávaných dát 

Používanie internetového nákupného rozhrania na webových stránkach radiče údajov nepodlieha samostatnej registrácii, ale k nákupu sú požadované nasledujúce osobné údaje:
Meno (meno a priezvisko),

Telefón,

E-mailová adresa

Adresa (PSČ, mesto, ulica, číslo domu).

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom webových stránok a poslať nám správu, ktorú potrebujete zadať:

Meno,

Vaša e-mailová adresa.
VI.

Trvanie správy dát 

Telefónne číslo a e-mailová adresa sú spracovávané riadiacim orgánom pre nákup z online obchodu až do dodania produktu .

Vaše meno a fakturačná adresa budú spravované na základe povinnosti založené na legislatíve o správe dát, ktoré vám vystaví faktúru. Riaditeľ údajov je povinný spracovávať tieto informácie až do zákonného premlčacieho obdobia v zákone o účtovníctve.

Ak ste informovaní a kontaktujete nás prostredníctvom nášho online rozhrania, bude vaše meno a e-mailová adresa spracovávaná až do dátumu vašej odpovede .

VII.

Prenos dát a spracovanie dát

Oznamujeme našim drahým zákazníkom, že vaše osobné údaje budú odovzdávané nasledujúcimi spôsobmi:

Účtovníctvo:

Naša spoločnosť využíva služby tretej strany k plneniu účtovných úloh spoločnosti, z tohto dôvodu sú osobné údaje (meno, adresa) uvedenej na faktúre odovzdané účtovníkovi, ktorý je považovaný za spracovateľov dát.

Meno účtovníka: Boricsné Molnár Zsuzsanna

Účtovná adresa je 3354 Tófalu, RÁKÓCZI UTCA 51.

Odovzdávanie údajov prenášaných z hľadiska účtovníctva je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti (čl. 6 ods. 1 písm. C) GDPR).

Tiež vás informujem, že produkty budú doručené kuriérskou spoločnosťou. Meno a adresa budú odovzdané kuriérskej spoločnosti pre doručenie produktu.

Názov spoločnosti: GLS General Logistics Systems Maďarsko Packaging Logistics Ltd.

Sídlo spoločnosti je H-2351 Alsónémedi, GLS Europa u. druhý

Právnym základom pre prenos vašich osobných údajov do kuriérskej spoločnosti je splnenie zmluvných záväzkov medzi vami a našou spoločnosťou (čl. 6 ods. 1 písm. B) GDPR).

VIII.

Zabezpečenie dát

Riaditeľ údajov prijme všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov poskytnutých zákazníkom:

Účet správcu je chránený heslom. Iba tieto účty majú prístup ku všetkým osobným údajom.

Zálohovanie je uložené na osobných údajoch na neprístupnom mieste.

Transakcia kreditnou kartou je overená pomocou služby Barioni – prenos dát je šifrovaný a bezpečný.

V prípade elektronického bankového prevodu môže byť transakcia vykonaná prostredníctvom rozhrania elektronického bankovníctva banky, ktorá spravuje účet zákazníka, pomocou zabezpečovacích prostriedkov poskytnutých bankou.

IX.

Práva kupujúcich a opravné prostriedky

Zákazník je oprávnený získať spätnú väzbu od správcu údajov o tom, či prebieha spracovanie jeho osobných údajov, a ak je v jeho priebehu, byť informovaný o údajoch, ktoré spravuje, a o všetkých relevantných informáciách týkajúcich sa správy údajov.

Zákazník môže požiadať správcu údajov, aby bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Vzhľadom na jej účel správy dát môžete požiadať o doplnenie vašich osobných údajov.

Môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ nie je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností správcu alebo na predloženie, overenie alebo ochranu právnych nárokov. Riaditeľ údaje vymazať osobné údaje bez zbytočného odkladu, ak je spracovanie údajov nezákonné, neúplné alebo nesprávne; ,

Ak riadiaci osoba spracováva osobné údaje so súhlasom dotknutej osoby, môže subjekt údajov tento súhlas odvolať. Ak správa dát nemá iný právny základ, správca údajov vymaže osobné údaje ovplyvnené zrušením príspevku.

Zákazník je oprávnený na vyžiadanie obmedziť správu dát na prevádzkovateľa údajov, ak

Zákazník spochybňuje presnosť osobných údajov – po dobu nevyhnutnú na overenie presnosti;

Spracovanie dát je nezákonné, ale zákazník sa postaví proti vymazaniu dát a požaduje obmedzenie používania;

Správca údajov už nepotrebuje osobné údaje pre účely spracovania údajov, ale subjekt údajov ich žiada o predloženie, overenie alebo ochranu ich právneho nároku; alebo

subjekt údajov namietal proti verejnému záujmu alebo riadenie správcu údajov alebo tretej strane založené na oprávnenom záujme.

Počas premlčacej doby nesmie správca používať osobné údaje pre účely iné ako skladovanie.

V prípade uplatnenia práv zákazníka vykonáva kontrolór dát aplikáciu subjektu údajov a prijme potrebné opatrenia a informuje o tom zákazníka a o dôvodoch jeho zlyhania do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Výkon:

Zákazník môže zaslať žiadosť o správu údajov správcovi údajov uvedenému v bode I na rovnakú adresu alebo e-mailovú adresu.

V prípade porušenia svojich práv môže dotknutá osoba požiadať príslušný súd (tribunál Eger) alebo, ak sa rozhodne, bydlisko, a ak nie je miesto bydliska, môže podať žalobu.

Zákazník si môže tiež sťažovať Národnému orgánu na ochranu údajov a slobodu informácií (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22 / c., ďalej len „NAIH“) a môže začať vyšetrovanie tým, že tvrdí, že došlo k porušeniu alebo priamemu ohrozeniu spracovania osobných údajov.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.